Zending

De commissie voor het zendingswerk verricht in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de algemene kerkenraad al de werkzaamheden die voortvloeien uit het realiseren van de zendingsopdracht van de gemeente. Deze opdracht ligt zowel op het terrein van de uitwendige zending G.Z.B. als op dat van de inwendige zending I.Z.B.

De gemeente is vanwege haar missionaire opdracht in heel haar bestaan gericht op getuigenis en dienst aan hen die het Evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn, opdat ook zij delen in het heil in Jezus Christus. De gemeente vervult haar roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.” (Kerkorde, artikel 10, paragraaf 1,2).

De commissie richt zich voornamelijk op de volgende taken:

 • bezinning op vragen van missionaire aard;
 • het in de gemeente wekken van betrokkenheid bij het zendingswerk;
 • het geven van advies aan de kerkenraad betreffende zending in ons land en daarbuiten;
 • het organiseren van zendingsactiviteiten die het geheel van de gemeente aangaan;
 • het inzamelen van gelden voor de zending en het afdragen daarvan, in overleg met de kerkenraad, aan de desbetreffende organen;
 • het betrekken van jongeren bij het werk van de zending;
 • het geven van informatie over het werk van de zending aan de gemeente door publiciteit en voorlichting;
 • het onderhouden van contacten met zendingswerkers in binnen en buitenland;
 • de ledenwerving voor GZB en IZB verdient voortdurende aandacht;
 • de leden van de commissie zullen zich zoveel in hun vermogen ligt (laten) informeren over het werk van de zending in binnen en buitenland. Zij zijn hiervan op de hoogte om anderen er mee te dienen. Daartoe nemen zij ook deel aan cursussen en bijeenkomsten in landelijk en regionaal verband;
 • de bevordering van lectuurverkoop tot toerusting van de gemeente.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de zendingscommissie Jaap den Dekker telefoonnummer 0186-620117

Voor elke datum geldt: Deo Volente