Jeugdraad

Het bestuur van de jeugdraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter
Ad Kranendonk
jeugdouderlingoost@hervormdoudbeijerland.nl

Secretaris
Rianne Guiljam

Penningmeester
Ron Barendrecht

Jeugdouderling wijk West
Jan Verkade
Nanserf 9
tel. (0186) 61 06 62

Jeugdouderling wijk Oost
Ad Kranendonk
Stougjesdijk 278
tel.: (0186) 62 15 84

De jeugdraad is een overlegorgaan waarin alle verenigingen en clubs die zich richten op de jeugd van de gemeente vertegenwoordigd zijn. Naast bezinning op de wijze waarop aan het plaatselijke jeugdwerk in de Hervormde gemeente zo goed gestalte gegeven kan worden, heeft de jeugdraad onder meer als taak…

…het bevorderen van deelname van de jeugd en de jongeren aan het kerkelijk jeugdwerk.

…het zoeken en werven van medewerkers voor het jeugdwerk.

…het begeleiden en adviseren van allen die in het jeugdwerk een leidende functie hebben.

…het attenderen van de leidinggevenden op geschikt instructie- en programmamateriaal.

…het stimuleren van deelname aan kadervorming.

…het zoveel mogelijk coördineren van de werkzaamheden van de verschillende onderdelen van het jeugdwerk.

…het stimuleren van jonge volwassenen tot deelneming in het gemeenteleven.

…het leggen en onderhouden van goede contacten met plaatselijke, regionale, provinciale of landelijke organisaties, organen en personen, die voor de opbouw van het jeugdwerk ter plaatse van betekenis zijn.

De jeugdraad organiseert jaarlijks een aantal activiteiten, zoals preekbesprekingen en een muziekavond voor jongeren. De activiteiten van de jeugdraad worden o.a. gepubliceerd via het kerkblad.

De leden van de jeugdraad worden benoemd door de Algemene Kerkenraad. Iedere vereniging of club is met twee personen vertegenwoordigd in de jeugdraad. Ook de jeugdouderlingen van de beide wijkgemeenten maken deel uit van de jeugdraad.

Voor elke datum geldt: Deo Volente