Kerkrentmeesters

Ouderling-Kerkrentmeester:
R.S.L. Slingerland
T.A. van Dongen
E. Goedhart
A. Munneke                                                                                                                                                                          C. Voordijk
M. Boudesteyn

Kerkrentmeesters:
C. Luijendijk
H.J. van de Zande
G.H. van Rij
H.P. Vermaas

Correspondentie adres:
Kerkelijk Bureau
Kerkstraat 57
3262 PG Oud-Beijerland

Bankrekening nummers:
ING: NL13 INGB 0000 2698 34
RABO: NL81 RABO 0351 1270 54

Najaarsactie:
ING: NL93 INGB 0004 3900 21

RABO: NL95 RABO 0369 9772 97

Solidariteitskas Herv Gemeente:
ING: NL35 INGB 0004 1308 14

e-mail kerkrentmeesters

Taak van College van kerkrentmeesters:

 1. het in overleg met en in verantwoording aan de algemene kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:
  – het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7,
  – het zorg dragen voor de geldwerving,
  – het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente
 2. het beheren van de goederen van de gemeente
 3. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid
 4. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein
 5. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is
 6. het bijhouden van de registers van de centrale gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek
 7. het beheren van de archieven van de centrale gemeente
 8. het beheren van de verzekeringspolissen

Met het oog op deze taken zijn de ouderlingen-kerkrentmeester vrijgesteld van het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en de herderlijke zorg.

Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hen toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de centrale gemeente binnen de grenzen van het door de algemene kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de algemene kerken-raad vastgestelde begroting.

De wijkkerkenraden hebben besloten om niet over te gaan tot de vorming van wijkraden van kerkrentmeesters. Derhalve bestaat het college van kerkrentmeesters uit alle kerkrentmeesters van de gemeente en worden de kerkrentmeesters die geen ouderling zijn benoemd door de algemene kerkenraad. Dit in overeenstemming met Ordinantie 11-4-6.

Voor elke datum geldt: Deo Volente