Even voorstellen

Wie wij zijn

De Hervormde Gemeente is een kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente wil leven en geloven vanuit de Bijbel, het Woord van God. De gereformeerde belijdenisgeschriften (De Heidelbergsche Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels) verwoorden daarnaast ons geloof.

In de apostolische geloofsbelijdenis, één van de centrale geloofsbelijdenissen van het Christendom, wordt ons geloof als volgt verwoord:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; van daar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het lichaam; en een eeuwig leven. Amen

Dit geloof geeft ons troost door het kennen van de Heere Jezus in de soms moeilijke omstandigheden van het leven en het sterven. Het geeft de eer aan God, de Schepper van ons leven en vraagt van ons dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf.

Wij komen wekelijks op zondag samen in de Dorpskerk en in de Bethelkerk om 9.30 uur en 17.00 uur. U bent hier van harte welkom! Ook wordt u/jij op deze site op de hoogte gehouden van de doordeweekse actualiteiten en activiteiten van onze gemeente. Ook als u/jij op zoek bent naar de juiste persoon voor meer informatie dan kunt u terecht op deze site.

Dorpskerk
Bethelkerk

Voor elke datum geldt: Deo Volente