Taken

terug naar Diaconie


In de Eredienst

Het dienen van de gemeente is nauw verbonden met de eredienst. Een diaken is geroepen om de gemeente voor te gaan in het dienen, hetgeen zijn plaats heeft in de eredienst.

Heilig Avondmaal
Het dienen van de gemeente en de wereld heeft zijn oorsprong aan de tafel van Christus. De collecte bij het Heilig Avondmaal onderstreept de verbinding van Maaltijd des Heeren en diakonia. Juist de gedachtenis aan het ene grote Offer roept ons op onszelf te geven in de dienst des Heeren. De collecte bij de Avondmaalsviering dient dan ook een diaconale inzameling te zijn als tastbaar teken van de gemeenschap der heiligen en als antwoord op het offer van Christus.

Voorbede
Ook in de prediking en in de voorbede kan aan diaconale aspecten aandacht gegeven worden. Vanuit de verkondiging van Gods barmhartigheid worden wij geroepen tot barmhartigheid jegens elkaar. Paulus wekt de gemeente van Korinthe op tot offervaardigheid jegens de armen van Jeruzalem. Hij herinnert hen aan de liefde van God in Christus, die arm geworden is om rijk te maken. (2 Korinthe 8 vers 9).

Inzameling gaven
Volgens het collecte-rooster, dat in overleg met de kerkrentmeesters wordt vastgesteld en door de kerkenraad goedgekeurd, wordt door en voor de diaconie gecollecteerd. De opbrengst van de collecten wordt aangewend voor doeleinden van diaconale aard. Naast de algemene diaconie-collecten zijn er de “Op elke eersten dag der week, legge een iegelijk van u iets bij zichzelven weg, vergaderende een schat, naar dat hij welvaren verkregen heeft; opdat de verzamelingen alsdan niet eerst geschieden, wanneer ik gekomen zal zijn.”

In de Gemeente

De diakenen zijn door de Heere uit de gemeente geroepen tot het ambt. Van ons diaconale werk leggen wij in de eerste plaats verantwoording af aan de Heere, maar daarnaast ook aan de gemeente. Dat wij namens de gemeente diaconaal werk uitvoeren wil niet zeggen, dat de gemeente daarmee haar diaconale taak en roeping uit handen heeft gegeven. In Galaten 6 vers 2 worden wij als gemeente geroepen elkaars lasten te dragen en alzo de wet van Christus te vervullen.

Dit dienstbetoon aan de naaste moet evenwel eerst tot wasdom komen in de eigen gemeente en onder de geloofsgenoten daarbuiten (Galaten 6 vers 10: huisgenoten des geloofs) van waaruit er een uitstraling zal zijn naar alle op deze wereld in nood verkerende mensen. De diaconie doet dan ook op ieder gemeentelid een beroep om op grond van Zondag 21 van de Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 55, de naaste te dienen zowel geestelijk als maatschappelijk.

Zondag 21, vraag en antwoord 55:
Vraag: Wat verstaat gij door “de gemeenschap der heiligen”?
Antwoord: Eerstelijk, dat de gelovigen, allen en een iegelijk, als lidmaten aan de Heere Christus en al Zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere, dat elk zich moet schuldig weten, zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden.
Dit houdt in het signaleren en doorgeven aan de diakenen van noodsituaties in de gemeente, zoals:

 • financiële problemen
 • armoede
 • maatschappelijke problemen
 • gezinsproblemen
 • gezins- en bejaardenhulp
 • jongeren begeleiding
 • ouderenzorg
 • gehandicaptenzorg

Overige taken van de diaconie zijn:

 • Lid van College van diakenen
 • Lid van de Wijkkerkeraad
 • Lid van de Algemene kerkenraad
 • Lid van diverse commissies
 • Organiseren van hulpverlening
 • Zelf hulp verlenen
 • Huisbezoek brengen
 • Gemeente diaconaal bewust maken
 • Diaconale informatie verstrekken
 • Ontwikkelen en stimuleren van sociale activiteiten
 • Kritisch volgen van politieke ontwikkelingen

De Hervormde Vrouwendienst, kortweg H.V.D. is een kerkelijke instelling die uitgaat van de diaconie.
Zij bestaat uit vrouwelijke gemeenteleden, die namens de gemeente op bezoek gaan bij ouderen (75+) rond hun verjaardag.
In deze bezoeken staan het tonen van betrokkenheid en meeleven voorop.
Veel alleenstaanden en ouderen hebben vooral behoefte om met iemand over allerhande zaken te praten, die hen bezighouden.
Een luisterend oor is dan het belangrijkste. Verder is het van belang, dat zij een soort “antennefunctie” vervullen. Als ouderen vragen of opmerkingen hebben, kunnen de H.V.D dames dit communiceren met de diaconie en/of de predikanten.
Tijdens de jaarvergadering, waarbij een afvaardiging van de Diaconie aanwezig is, wordt door één van de predikanten een korte meditatie gehouden. Nieuwe adressen worden toegewezen en eventuele vragen die er zijn, met elkaar besproken.

Meer informatie vind op deze pagina Hervormde Vrouwen Dienst

Buiten de Gemeente

Naast het werk in de eigen gemeente zal er ook aandacht geschonken moeten worden aan de naaste in nood dichtbij of ver weg. Daarom wordt de gemeente steeds weer opgeroepen om hier aandacht aan te besteden door middel van gaven, gebed en krachten. De gemeente is niet passief bij het diaconaat betrokken, maar actief. Hier kan met name gedacht worden aan:

 • hulp aan mensen in nood, zoals hongerigen en daklozen
 • vluchtelingenopvang
 • hulp bij projecten, zoals de wederopbouw van een gemeente, die getroffen is door een ramp
 • medisch werk
 • aandacht voor vervolgde christenen
 • verslavingszorg
 • bezoeken van gevangenen

Elk gemeentelid moet hierin zijn eigen verantwoordelijkheid ten eerste tegenover de Heere en in de tweede plaats tegenover zijn naaste ten volle beseffen naar de mate waarin men zelf van God daarvoor gaven en talenten heeft ontvangen.

De Heere roept de rechtvaardigen tot Zijn rechterhand, die hongerigen hebben gevoed, dorstigen te drinken hebben gegeven, naakten hebben gekleed en vreemdelingen hebben geherbergd (Matth.25).

Voor elke datum geldt: Deo Volente