Financiën

terug naar Diaconie

Wat is diaconaal geld en hoe wordt het besteed?
Diaconaal geld is door de gemeente bijeengebracht voor de sociaal en economisch zwakkeren in de samenleving, hier en wereldwijd. De diaconie is geroepen om als een goede rentmeester het ingezamelde geld te beheren en diaconaal te besteden.

Inkomsten

De inkomsten die de diaconie ontvangt zijn afkomstig van:

  • Inzameling tijdens de erediensten / giften
  • Deurbussen
  • Inkomsten uit pacht

Inzameling van de gaven

Jaarlijks wordt in overleg met de kerkrentmeesters het collecterooster vastgesteld en goedgekeurd. U kunt het collecterooster hier inzien: Collecterooster-2022

In het kerkblad wordt voorafgaand aan de nieuwe maand aangekondigd en uitgelegd voor welk diaconaal doel uw gaven worden gevraagd.

Begroting

De begroting wordt jaarlijks vastgesteld door de diaconie en goedgekeurd door de algemene kerkenraad. Voor de keuze van de te ondersteunen doelen wordt er rechtstreeks gebruik gemaakt van betrouwbare stichtingen. Er wordt naar gestreefd om de jaarlijks ontvangen gelden helemaal aan diaconale doelen te besteden.

Jaarrekening

De jaarrekening wordt jaarlijks opgesteld en goedgekeurd door de algemene kerkenraad, en is voor de lidmaten van de gemeente in te zien. In het kerkblad wordt de inzage termijn jaarlijks gepubliceerd. U kunt de jaarrekening-2020 hier inzien: jaarrekening-2020

Uitgaven

De diaconie streeft er naar om de ingezamelde gaven en overige inkomsten uit te geven op die plaatsen waar hulp nodig is. Dit kan plaatselijk/regionaal/landelijk en wereldwijd zijn. De giftencommissie van de diaconie heeft de taak om verantwoorde doelen aan te dragen in de vergadering waar door het college goedkeuring moet worden gegeven over de giften die worden gedaan.

Financiële hulpverlening

In de praktijk blijken veel gemeenteleden het erg moeilijk te vinden om met hun financiële problemen aan te kloppen bij de diaconie. Eén van de redenen daarvan is de onbekendheid die bestaat rond het inroepen van hulp van de diakenen. Dat is jammer. Want het blijkt in de praktijk nog wel eens dat hulp te laat wordt ingeroepen. Er kunnen dan bijvoorbeeld situaties zijn ontstaan waarin al sprake is van (hoog) opgelopen schulden, waardoor de mogelijkheden tot hulpverlening minder groot zijn dan wanneer de diaconie op een eerder moment was benaderd.

Schroom daarom niet om contact op te nemen met de diaconie als u in financiële problemen zit of dreigt te komen!

Oproep aan gemeenteleden

We willen gemeenteleden  – die zélf geen financiële ondersteuning nodig hebben – maar wel van andere gemeenteleden (familie, vrienden of bekenden) weten dat zij  dergelijke problemen hebben, oproepen om contact op te nemen met de diaconie. De diaconie kan zelf niet alles signaleren, u kunt ons daarbij helpen.

Voor elke datum geldt: Deo Volente