Financiën

terug naar DiaconieWat is diaconaal geld en hoe wordt het besteed?
Diaconaal geld is door de gemeente bijeengebracht voor de sociaal en economisch zwakkeren in de samenleving, hier en wereldwijd. De diaconie is geroepen om als een goede rentmeester het ingezamelde geld te beheren en diaconaal te besteden.

Inkomsten

De inkomsten die de diaconie ontvangt zijn afkomstig van:

  • Inzameling tijdens de erediensten
  • Deurbussen
  • Inkomsten uit pacht
  • Rentebaten

Inzameling van de gaven

De inzameling van de gaven vind plaats tijdens de eredienst. Jaarlijks wordt in overleg met de kerkrentmeesters het collecterooster vastgesteld en goedgekeurd. De opbrengst van de collecten wordt aangewend voor doeleinden van diaconale aard. Naast de algemene diaconie-collecten zijn er de bestemmingscollecten voor een specifiek doel, die worden toegelicht in het kerkblad. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen lokale, landelijke en wereldwijde bestemmingen.

Bij uitgangen van de kerk vind u van oudsher de deurbussen. De bestemming van de deurbussen worden door de diaconie vastgesteld. Elke maand is er een ander diaconaal doel voor de deurbussen.

De opbrengsten van de deurbussen worden aangewend voor doeleinden van diaconale aard. In het kerkblad wordt voorafgaande aan de nieuwe maand aangekondigd en uitgelegd voor welk diaconaal doel uw gaven worden gevraagd. Tevens wordt aan het begin van de maand voorbede gedaan voor de diaconale bestemming.


Begroting

De begroting wordt jaarlijks vastgesteld door de diaconie en goedgekeurd door de algemene kerkenraad. Voor de keuze van de te ondersteunen doelen wordt er rechtstreeks gebruik gemaakt van betrouwbare stichtingen. Er wordt naar gestreefd om de jaarlijks ontvangen gelden helemaal aan diaconale doelen te besteden. Nieuwe stichtingen die zich aandienen worden eerst kritisch bekeken voordat er eventueel een gift overgemaakt wordt.

Jaarrekening

De jaarrekening wordt jaarlijks opgesteld en goedgekeurd door de algemene kerkenraad, en is voor de lidmaten van de gemeente in te zien. In het kerkblad wordt de inzage termijn jaarlijks gepubliceerd.

Bijzondere giften en legaten

Met enige regelmaat wordt onze kerk begunstigd met bijzondere giften en legaten (een bepaald bedrag of bepaalde bezittingen) dan wel een hele of gedeeltelijke nalatenschap. Het gaat soms om aanzienlijke bedragen. Deze extra inkomsten zijn  bijzonder welkom en zullen –als deze bestemd voor de diaconale doelen- door de diaconie op een verantwoorde wijze worden beheerd en uitgegeven aan betrouwbare stichtingen.

Mocht u nadere informatie wensen, neem dan gerust contact op met een van de diakenen. Wij zijn graag bereid om in vertrouwen de mogelijkheden met u te bespreken. Uiteraard kan ook uw notaris u nader informeren over de mogelijkheden.

Uitgaven

De diaconie streeft er naar om de ingezamelde gaven en overige inkomsten uit te geven op die plaatsen waar hulp nodig is. Dit kan plaatselijk/regionaal/landelijk en wereldwijd zijn. De giftencommissie van de diaconie heeft de taak om verantwoorde doelen aan te dragen in de vergadering waar door het college goedkeuring moet worden gegeven over de giften die worden gedaan. Een beknopt overzicht van stichtingen die in aanmerking komen voor ondersteuning door de diaconie vind u bij “Informatie over Stichtingen”.

Financiële hulpverlening

In de praktijk blijken veel gemeenteleden het erg moeilijk te vinden om met hun financiële problemen aan te kloppen bij de diaconie. Eén van de redenen daarvan is de onbekendheid die bestaat rond het inroepen van hulp van de diakenen. Dat is jammer. Want het blijkt in de praktijk nog wel eens dat hulp te laat wordt ingeroepen. Er kunnen dan bijvoorbeeld situaties zijn ontstaan waarin al sprake is van (hoog) opgelopen schulden, waardoor de mogelijkheden tot hulpverlening minder groot zijn dan wanneer de diaconie op een eerder moment was benaderd.

Schroom daarom niet om contact op te nemen met de diaconie als u in financiële problemen zit of dreigt te komen!

Hoe moet ik hulp inroepen van de diaconie?
Voor financiële ondersteuning kunt u telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact opnemen met de diaconie.  Ook kunt u de hulp van de diaconie inroepen via uw predikant of wijkouderling. Telefoonnummers van de diakenen, wijkouderling of de predikant kunt u vinden in het kerkblad of op deze website via deze link:  diakenen

Hoe gaat het dan verder?
Nadat uw aanvraag is ontvangen zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen. Vaak wordt een afspraak met u gemaakt om de situatie te bespreken. Deze afspraak, waarbij twee wijkdiakenen u zullen bezoeken, zal bij voorkeur bij u thuis plaatsvinden of op een andere locatie indien u dit wenst. Tijdens dit gesprek wordt uw situatie besproken. Afhankelijk van uw problemen zullen de diakenen beoordelen in hoeverre wij u als diaconie verder kunnen bijstaan.

Wat kan de diaconie voor mij doen?
Vaak wordt in overleg met u een overzicht opgesteld van de maandelijkse inkomsten en uitgaven om een goed inzicht te krijgen in uw situatie. Ook wordt gekeken of er mogelijkheden bestaan om bijvoorbeeld (aanvullende) uitkeringen, toeslagen of subsidies te ontvangen. De uitkomst kan leiden tot een geldelijke ondersteuning door de diaconie, veelal in de vorm van een lening of gift. In principe is een bijdrage van de diaconie niet structureel, maar eenmalig.

Uitzonderingen zijn in overleg bespreekbaar. Kortom, in nauw overleg met u willen we zoeken naar de beste oplossing, waarbij niet alleen de nood op korte termijn wordt gelenigd, maar ook naar een oplossing voor de langere termijn wordt gezocht.

Hoe vertrouwelijk worden mijn gegevens behandeld?
Niet alleen ouderlingen maar ook diakenen beloven geheimhouding bij bevestiging in het ambt. Uw gegevens worden dan ook met de grootste zorgvuldigheid behandeld en blijven strikt geheim. In de notulen wordt uw naam niet vermeld, zodat buiten de diakenen niemand weet dat u ondersteuning heeft van de diaconie.

Oproep aan gemeenteleden
We willen gemeenteleden  – die zélf geen financiële ondersteuning nodig hebben – maar wel van andere gemeenteleden (familie, vrienden of bekenden) weten dat zij  dergelijke problemen hebben, oproepen om contact op te nemen met de diaconie. De diaconie kan zelf niet alles signaleren, u kunt ons daarbij helpen.

Informatie over stichtingen

Voor de keuze van de te ondersteunen doelen wordt er rechtstreeks gebruik gemaakt van betrouwbare stichtingen.  Hieronder vind u beknopt overzicht met diverse links naar stichtingen die door de diaconie worden gesteund:

www.maf.nl

www.opendoors.nl

www.dehoop.nl

http://www.woordendaad.nl/

http://www.ontmoeting.org/

http://www.lightfortheworld.nl/

http://www.kerkinactie.nl/

http://www.wycliffe.nl/

http://www.inderechtestraat.nl/nl/

http://www.shaarezedek.nl/

http://www.gevangenenzorg.nl/

http://www.hulpoosteuropa.nl/

http://www.woordendaad.nl/sponsoring#

http://www.pdcdeherberg.nl/

http://www.zoa.nl/

http://www.voedselbank-oudbeijerland.nl/

http://www.hervormdezondagsscholen.nl/

http://www.gave.nl/

http://www.siriz.nl/

http://www.npvzorg.nl/

http://www.twr.org/

http://www.eleos.nl/

http://www.sdok.nl/

http://www.opwegmetdeander.nl/

http://www.stichtinghvc.nl/

 

 

Voor elke datum geldt: Deo Volente